Τι είναι το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον";

Το πρόγραμμα αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων ή διαμερισμάτων, είναι συγχρηματοδοτούμενο και αφορά ιδιοκτήτες κατοικιών που είναι φυσικά πρόσωπα. Το ποσοστό επιδότησης του προγράμματος μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 70% της δαπάνης ενεργειακής εξοικονόμησης, ενώ για την ένταξη λαμβάνονται υπόψην εισοδηματικά κριτήτρια καθώς και χαρακτηριστικά του ακινήτου.

 

 

 


Ποιοί έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα;

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

1. Το κτίριο ή το διαμέρισμα να είναι κατοικία, η οποία διαθέτει άδεια οικοδομής ή άλλο έγγραφο νομιμοποίησης. Αν η επέμβαση πρόκειται να γίνει σε ολόκληρο το κτίριο, τότε αυτό θα πρέπει να αποτελείται σε ποσοστό μεγαλύτερο η ίσο του 50%, από ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας.

2. Να βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης μικρότερη των 2100€/τ.μ.

3. Να έχει καταταγεί βάσει ενεργειακής επιθεώρησης σε κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ.

4. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέο

 

Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης και με βάσει ποια κριτήρια; 

Επιδοτείται ο ιδιοκτήτης που έχει δικαίωμα είτε πλήρους, είτε ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε επιλέξιμο διαμέρισμα με χρήση κατοικίας. Τα ποσοστά των επιδοτήσεων εξαρτώνται από τα εισοδηματικά κριτήρια του αιτούντος, όπου γίνεται κατηγοριοποίηση σε μια από τις ακόλουθες δυο κατηγορίες.

 • Κατηγορία Α1: Ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα έως 12.000€ ή οικογενειακό έως 20.000€

          Ποσοστό επιδότησης 70% και 30% άτοκο δάνειο.

 • Κατηγορία Α2: Ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα εως 40.000€ ή οικογενειακό έως 60.000€

          Ποσοστό επιδότησης 35% και 65% άτοκο δάνειο.

 • Κατηγορία Β: Ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα έως 60.000€ ή οικογενειακό έως 80.000€

          Ποσοστό επιδότησης 15% και 85% άτοκο δάνειο. 

Ποιες εργασίες επιδοτούνται από το πρόγραμμα;

Οι εργασίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επιδοτηθούν είναι:

 1. Αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων, καθώς και τοποθέτηση σκιάστρων όπως παντζούρια, ρολλά τέντες
 2. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης σε τοίχους ταράτσες και δάπεδα.
 3. Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 4. Αλλαγή των συστημάτων παραγωγής θέρμανσης ψύξης του διαμερίσματος, όπως για παράδειγμα λέβητες, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικές μονάδες κ.λ.π.

 

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθησει κανείς για την ένταξη στο πρόγραμμα;  

Η ένταξη στο πρόγραμμα ακολουθεί τα εξής βασικά στάδια:

 • Προέγκριση δανείου από κατάλληλο τραπεζικό φορέα: Ο ενδιαφερόμενος αρχικά πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με μια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, ALPHA, EuroBank) προκειμένου να λάβει έγκριση πιστοληπτικής ικανότητας. Με άλλα λόγια πρέπει να λάβει προέγκριση για το δάνειο που θα λάβει υποχρεωτικά προκειμένου να υλοποιήσει την επένδυση.
 • Αρχική ενεργειακή επιθεώρηση ιδιοκτησίας:Ο ιδιοκτήτης έρχεται σε επικοινωνία με το μηχανικό - ενεργειακό επιθεωρητή προκειμένου να συνταχθεί το αρχικό πιστοποιητικό ενεργειακής κατάταξης του ακινήτου, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ή η ιδιοκτησία είναι ενεργειακής κατάταξης μικρότερης ή ίσης της κατηγορίας Δ. Στη φάση αυτή συντάσσονται τα σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης, με κατάλληλη επιλογή επιλέξιμων επεμβάσεων και βάσει αυτής συλλεγονται από τεχνίτες οι προσφορές για τις εργασίες που απαιτούνται. Καταρτίζεται έτσι ο φάκελος που θα υποβληθεί στον τραπεζικό φορέα για την τελική έγκριση της επιδότησης. Για την έγκριση των εργασιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα σενάρια να οδηγούν σε αναβάθμιση της ιδιοκτησίας κατά μια ενεργειακή κατηγορία, ή τουλάχιστον σε εξοικονόμηση κατά 30% σε σχέση με το κτίριο αναφοράς.
 • Έγκριση της επιδότησης και υπογραφή της σύμβασης:Αφού ελεγχθεί ο φάκελος από τον τραπεζικό φορέα και εγκριθεί η επιδότηση, ο ιδιοκτήτης υπογράφει με την τράπεζα τη δανειακή σύμβαση. Μετά την υπογραφή της σύμβασεις είτε ξεκινούν άμεσα οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, είτε ζητείται από τον ιδιοκτήτη εκταμίευση προκαταβολής ίσης με το 40% της επιδοτούμενης δαπάνης του έργου. Η υλοποίηση του έργου πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την αρχική υπογραφή της σύμβασης. 
 • Τελική ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου:Μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης στο ακίνητο διενεργείται δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση από τον επιθεωρητή προκειμένου να συνταχθεί το ενεργειακό πιστοποιητικό που αποτυπώνει την πραγματοποιημένη αναβάθμιση του ακινήτου. Στη συνέχεια συντάσονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο φάκελος αποστέλεται ξανά στην τράπεζα, για τελικό έλεγχο. Μετά από τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών γίνεται εκταμίευση του συνόλου της επιδότησης, από τον τραπεζικό φορέα. 

 

Μέχρι ποιο ύψος μπορεί να φτάσει η επιδότηση; 

Το συνολικό ύψος της επιδότησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 15.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανα αίτηση. Στο ποσό αυτό ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται  και επιδοτούνται επιπλέον σε ποσοστό 100% οι εξής δαπάνες.

 • Το κόστος της αρχικής και τελικής ενεργειακής επιθεώρησης της ιδιοκτησίας από τον μηχναικό
 • Η αμοιβή του σύμβουλου έργου η οποία ορίζεται σε 250€ για μια ιδιοκτησία, ενώ αν πρόκειται για πολυκατοικία, ορίζεται σε 250€ συν 100€ επιπλέον για κάθε κατοικία πλην της πρώτης. Το μέγιστο ποσό δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 800€

Οι επι μέρους δαπάνες έχουν επίσης ανώτατα όρια κόστους υλοποίησης, τα οποία ορίζονται σαφώς στις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα. Η τελική αποζημίωση γίνεται βάσει των τελικών τιμολογίων και δεν μορεί να ξεπερνάει το κόστος αρχικής σύμβασης ή το μέγιστο δυνατό κόστος επιδότησης.

 

Που μπορώ να απευθυνθώ για να ξεκινήσω τη διαδικασία σύνταξης των απαραίτητων δικαιολογητικών; 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τον ενδιαφερόμενο σε όλη τη διαδικασία που απαιτείται προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης "Εξοικονόμηση κατ Οίκον".

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.