Ανακοίνωση της διαδικασίας σύμφωνα με την οποία το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαιρέτων του Ν.4178/2013 συμψηφίζεται μέχρι ποσοστού 50%, με εργασίες ενεργειακής και στατικής αναβάθμισης του ακινήτου.

Δόμηση

Ανακοινώθηκε μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, η διαδικασία σύμφωνα με την οποία επιτυγχάνεται ο συμψηφισμός του ειδικού προστίμου αυθαιρέτων του Ν.4178/2013, με τις δαπάνες που προορίζονται για την ενεργειακή και στατική ενίσχυση του κτιρίου.

Ο συμψηφισμός του προστίμου ήταν κάτι το οποίο περιγραφόταν σαν δυνατότητα από το αρχικό κείμενο του Ν.4178/2013, ωστόσο δεν ήταν διευκρινισμένη μέχρι τώρα η διαδικασία, αλλά και τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός. 

 Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό του προστίμου που μπορεί να συμψηφιστεί, φτάνει μέχρι και το 50% του ειδικού προστίμου που προκύπτει από τη διαδικασία ένταξης αυθαιρέτων στο Νόμο 4178/2013, και αφορά εργασίες στατικής και ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μετά την ένταξη στον νόμο των αυθαιρέτων, και με την προϋπόθεση ότι η ίδια αναβάθμιση δεν έχει ήδη ενταχθεί σε κάποιο άλλο πλαίσιο επιδότησης.

Τα κτίρια τα οποία μπορούν να ενταχθού στο καθεστός αναβάθμισης και να συμψηφιστεί το αντίστοιχο κόστος, είναι κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 2003, ή για λιθόκτιστα κτίρα που έχουν κατασκευαστεί πρίν από την 28/7/2011.

Στο κόστος της αναβάθμισης μπορούν να ενταχθού τα υλικά της κατασκευής, η παροχή υπηρεσιών, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα κόστη που προκύπτουν από τις δαπάνες που αφορούν τις μελέτες στατικής ή ενεργειακής αναβάθμισης. Στα ποσά δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ, και στο ποσοστό του 50% επί του προστίμου δεν υπολογίζεται το παράβολο που αρχικά πληρώνεται για την ένταξη στον νόμο 4178/2013.

Το ποσό της δαπάνης που έχει προέλθει από την αναβάθμιση του αυθαιρέτου αφαιρείται από τις τελευταίες δόσεις εξόφλησης του ενιαίου προστίμου, συνεπώς αφαιρούνται τόσες δόσεις από το τέλος μέχρις ότου συμπληρωθεί το σύνολο του ποσού που είναι προς συμψηφισμό. Αν οι δόσεις που έχουν ήδη πληρωθεί από τον ιδιοκτήτη ξεπερνάνε το προσό που πρέπει να καταβληθεί σαν πρόστιμο μετά τον συμψηφισμό, τα ποσά δεν αναζητούνται ούτε επιστρέφονται με κάοποιον τρόπο στους ιδιοκτήτες.