Ξεκίνησε η δεύτερη φάση της διαδικασίας τακτοποίησης των αυθαιρέτων βάσει του Νόμου  4014/2011.

Το δεύτερο στάδιο της τακτοποίησης περιλαμβάνει την υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο όλων των παραίτητων δικαιολογητικών που πιστοποιούν την επιφάνεια, το είδος αλλά και την παλαιότητα του αυθαίρετου χώρου. Μαζί με τα σχέδια που υποβάλλονται από τους μηχανικούς, πρέπει να υποβληθούν οι εξουσιοδοτήσεις των ιδιοκτητών προς τον μηχανικό, τα έντυπα Ε9 αλλά και τα αποδεικτικά που δηλώνουν την ύπαρξη του χώρου πρίν από τον Ιούνιο 2011.